• Dr. Kotô Shinryôjo #22 (Takatoshi Yamada)
  • Kurosagi #17 (Takeshi Natsuhara)

¡Mayu Desu!