- Bamboo Blade #8 (Masahiro Totsuka y Aguri Igarashi)
- Bus Gamer #1 (Kazuya Minekura)
- Übel Blatt #7 (Etorôji Shiono)

¡Mayu Desu!