- El caballero vampiro #7 (Matsuri Hino)
- Golgo 13 #148 (Takao Saitô)
- Instituto Ouran Host Club #12 (Bisco Hattori)

¡Mayu Desu!