- Cross Game #12 (Mitsuru Adachi)
- Soshite Kôzure Ôkami: Kenkaku no Ko #3 (Hideki Mori y Kazuo Koike)
- Miyuki Shinshôban #1, #2, #3, #4 y #5 (Mitsuru Adachi) - último número

¡Mayu Desu!