- Paka Run #1 (Nanae Chrono)
- Tales of Legendia #5 (Ayumi Fujimura)
- Kizuna Shinshôban #4 (Kazuma Kodaka)

¡Mayu Desu!