• Arms Wideban #7 (Ryôji Minagawa)
  • Collage Perfecto #10 (Kazurô Inue)
  • Cross Game #10 (Mitsuru Adachi)
  • History's Strongest Disciple Kenichi #27 (Shun Matsuena)
  • Major #65 (Takuya Mitsuda)
  • Urusei Yatsura Shinsôban #27 y #28 (Rumiko Takahashi)
  • Zatchbell! #31 (Makoto Raiku)

¡Mayu Desu!