• Seton #4 (Jiro Taniguchi)
  • Super Mario-kun #37 (Yukio Sawada)

¡Mayu Desu!