- Amai Yatsura #1 (Kazumi Ôya)
- Gangking #13 (Daiyu Janauchi)
- Gundam: the origin #17 (Yasuhiko Yoshizaku)
- Honey Hunt #3 (Miki Aihara)
- Triple Kiss #2 (Ako Shimaki) - último número

¡Mayu Desu!