- First Girl Bunko #3 (Chiho Saitô) - último número

¡Mayu Desu!