- Animal Yokochô #9 (Ryô Maekawa)
- Chocomimi #4 (Konami Sonoda)
- Life #18 (Keiko Suenobu)
- Rockin Heaven #7 (Mayu Sakai)

¡Mayu Desu!