- 7 Seeds #13 (Yumi Tamura)
- Chiyô yo Hana yo #6 (Yuki Yoshihara)
- Seisei Suruhodo, Aishiteru #5 (Miyuki Kitagawa)
- Kizuna Shinshôban #3 (Kazuma Kodaka)

¡Mayu Desu!