- Full Metal Panic! Sigma #8 (Hiroshi Ueda y Gatô Shôji)

¡Mayu Desu!